Wynalazki, procedury, znaki towarowe i know-how – to kwestie niejednokrotnie decydujące o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw. Liczne traktaty międzynarodowe, prawo Unii Europejskiej oraz zachodzące procesy globalizacyjne związane z handlem sprawiają, że prawa własności intelektualnej zyskują w ostatnim czasie na znaczeniu. Dziś każdy przedsiębiorca powinien uwzględnić te aspekty w swojej działalności.

Zespół GKR Legal doradza, jak chronić znaki towarowe, wzory, prawa autorskie, know-how i tajemnice handlowe. Udzielamy porad z zakresu praw własności dotyczących technologii i praw własności intelektualnej, w tym zarządzania nimi i przenoszenia na inne podmioty.

DORADZAMY POLSKIM I ZAGRANICZNYM KLIENTOM W SPRAWACH OCHRONY MARKI NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA:

REJESTRACJA ZNAKÓW TOWAROWYCH I WZORÓW

  • Reprezentujemy przedsiębiorców w sprawach rejestracji znaków towarowych i wzorów w Polsce oraz w Unii Europejskiej.

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ PRZED SĄDEM

  • W imieniu naszych Klientów dochodzimy roszczeń cywilnych, zarówno o zakazanie naruszeń, jak i odszkodowawczych, w sprawach o ochronę praw autorskich, znaków towarowych, wzorów przemysłowych i patentów. Reprezentujemy też naszych Klientów w postępowaniach karnych w sprawach podrobionych znaków towarowych.

REPREZENTOWANIE KLIENTÓW W SPORNYCH POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH

  • Przed Urzędem Patentowym RP oraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), a także przed sądami administracyjnymi.

UGODY

  • Z sukcesem negocjujemy dla naszych Klientów ugody w sprawach ochrony praw własności intelektualnej, zarówno te pozasądowe, jak i te po wszczętym już sporze sądowym.

WSPÓŁPRACA Z ORGANAMI ŚCIGANIA

  • Współpracujemy z organami ścigania oraz z organami celnymi w sprawach dotyczących ochrony marki. Prowadzimy także szkolenia dla Policji i Służby Celnej z tej dziedziny.

MONITOROWANIE NARUSZEŃ PRAW W SIECI

  • Naszym Klientom oferujemy usługi w zakresie monitorowania naruszeń praw do marki w sieci.

WSPIERAMY FIRMY W OCHRONIE DOMEN INTERNETOWYCH

  • REPREZENTUJEMY KLIENTÓW w sprawach ochrony domen internetowych – w szczególności przed Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO Arbitration and Mediation Center) w Genewie oraz w postępowaniach przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie.
  • DORADZAMY przy zawieraniu umów dotyczących praw do domen internetowych.