Niniejsza polityka prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”) określa zasady przetwarzania danych osobowych przez GKR Legal wraz z informacjami dotyczącymi praw przysługujących osobom fizycznym, których dane przetwarzamy.

Ochrona danych osobowych to dla nas szczególnie istotna kwestia, przykładamy dużą wagę do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. W przypadku wątpliwości co do któregokolwiek z zagadnień przedstawionych w Polityce Prywatności, prosimy o kontakt z naszym biurem, na adresy wskazane poniżej.

I. Administrator

Administratorem danych osobowych jest spółka działająca pod firmą Gołębiowska Krawczyk Roszkowski i Partnerzy Kancelaria adwokacko-radcowska Sp. p. z siedzibą w Warszawie (ul. Mokotowska 57 lok. 9, 00-542 Warszawa), zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000639895; posiadająca NIP:5213749799 oraz REGON: 36552604400000; dane kontaktowe: tel. + 48 22 350 78 20, e-mail: biuro@gkrlegal.pl („Administrator”).

 

II. Definicje

Ilekroć w niniejszej Polityce Prywatności użyto poniższych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu:

 • Użytkownik – każda osoba korzystająca ze Strony Internetoweji / lub kontaktująca się z Administratorem drogą telefoniczną, e-mailową lub pocztą tradycyjną;
 • Klient – każda osoba, na rzecz której GKR Legal świadczy usługi prawne, na zasadach i w zakresie wynikającym z uzgodnionej między Stronami umowy;
 • Dane osobowe rozumiane są w znaczeniu nadanym przez art. 4 pkt 1 RODO, są to informacje o zidentyfikowanej (lub możliwej do zidentyfikowania) osobie fizycznej;
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przez nas przetwarzane w celach i na podstawach wskazanych w Polityce Prywatności – w stosunku do:

 1. Użytkowników – w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi zapytań przesyłanych przez formularz kontaktowy, a także w celu rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja oraz zawarcia umowy na świadczenie obsługi prawnej. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. niezbędność przetwarzania w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora) oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO (tj. podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). W zakresie danych podanych w formularzach dostępnych na stronie internetowej fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 2. Klientów – w celu świadczenia obsługi prawnej, na zasadach i w zakresie zgodnym z indywidualnymi ustaleniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą);

 

IV. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Dane osobowe są przez nas przetwarzane w zakresie wskazanym w Polityce Prywatności – w stosunku do:

 1. Użytkowników – w zakresie: imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej;
 2. Klientów – w zakresie: wynikającym z indywidualnych uzgodnień, niezbędnym do świadczenia obsługi prawnej w konkretnym przypadku, dobrowolnie podanym przez Klienta. W ramach łączącej Strony umowy, GKR Legal może przetwarzać również dane wrażliwe (tj. szczególne kategorie danych, w rozumieniu art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a RODO).

Jeżeli przetwarzamy dane w innych zakresach, niż wynikające z Polityki Prywatności, osoba, której dane dotyczą każdorazowo zostanie o tym poinformowana.

 

V. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania; nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia zgody (o ile przetwarzanie odbywa się na jej podstawie) lub wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania:

 1. w przypadku Użytkowników – okres niezbędny do prowadzenia korespondencji między GKR Legal a Użytkownikiem, a także okres po zakończeniu korespondencji (nie dłużej, niż rok kalendarzowy);
 2. w przypadku Klientów– okres przetwarzania danych jest uzależniony od rodzaju świadczonej usługi oraz celu przetwarzania.

 

VI. Odbiorcy danych

W procesie realizacji celu przetwarzania, dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami powyższych danych mogą być podmioty przetwarzające, dokonujące czynności przetwarzania w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

VII. Prawa osób, których dane dotyczą

Ograniczamy zbieranie i wykorzystywanie danych do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia usług na pożądanym poziomie. Stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające poszanowanie prywatności i ochronę danych, które przetwarzamy.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

 1. żądać od nas informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych (tzw. prawo dostępu, art. 15 RODO);
 2. sprostować swoje dane osobowe – jeżeli dana osoba uzyska informację o tym, że jej dane przetwarzane przez GKR Legal są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, ma prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia (tzw. prawo do sprostowania, art. 16 RODO);
 3. żądać usunięcia swoich danych osobowych(tzw. prawo do bycia zapomnianym, art. 17 RODO);
 4. żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (tzw. prawo do ograniczenia przetwarzania, art. 18 RODO), tj. żądać zaprzestania ich przetwarzania (za wyjątkiem ich przechowywania),
 5. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych;
 6. przenieść swoje dane osobowe, tj. otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane, które nam dostarczyła (jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) lub zażądać przesłania tych danych innemu, wskazanemu przez nią administratorowi (tzw. data portability, art. 20 RODO);
 7. cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aby skorzystać z ww. praw osoba, której dane dotyczą, powinna wysłać do nas e-mail na adres: biuro@gkrlegal.pl.

 

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Każda osoba, której dane przetwarzamy, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. Funkcję organu nadzorczego pełni w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (tel. 22 531 03 00, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

 

IX. Przetwarzanie danych poza terytorium UE oraz profilowanie

Oświadczamy, że nie będziemy przekazywać powierzonych danych osobowych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba że z wyprzedzeniem uzyskamy na to pisemną zgodę osoby, której dane dotyczą. Jednocześnie zapewniamy, że w takiej sytuacji dopełnimy wszystkich obowiązków wynikających z RODO w zakresie transferu danych osobowych do państw trzecich. 

GKR Legalnie podejmuje decyzji wobec osób, których dane dotyczą, w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie.

 

X. Polityka plików cookies 

W celu poprawy funkcjonalności strony Internetowej, a co za tym idzie: świadczenia usług na możliwie najwyższym poziomie, GKR Legalmoże wykorzystywać pliki cookies. Pliki cookies to pliki zapisywane na urządzeniu (komputer, smartfon, tablet), na którym zainstalowana jest przeglądarka internetowa, za pomocą której Użytkownik przegląda strony internetowe.

Oświadczamy, że wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 • cookies niezbędne dla poprawnego działania witryny. Niektóre pliki cookies są niezbędne do tego, by zapewnić Użytkownikowi możliwość pełnego wykorzystania witryny oraz oferowanych w niej funkcji;
 • cookies weryfikujące odwiedziny. Mowa tu o plikach cookies które zapamiętują wizyty Użytkownika na Stronie Internetowej, podstronach oraz linki, w które Użytkownik kliknął. Umożliwiają one personalizowanie określonych treści i dostosowywanie ich do indywidualnych preferencji Użytkowników.

Pliki cookies, z których korzystamy, nie przechowują żadnych danych osobowych Użytkownika.

Informacje przez nas zebrane nie będą udostępniane podmiotom lub osobom innym niż upoważnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz upoważnionych do administrowania stroną Internetową.

W każdym wypadku Użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów zalecamy skorzystanie z pliku pomocy przeglądarki lub kontakt z producentem przeglądarki.

Na urządzeniu Użytkownika mogą być również zapisywane pliki cookies pochodzące z witryn internetowych podmiotów trzecich, w szczególności: Linkedin, Google, Twitter. Informacje na temat plików cookies pochodzących z tych witryn można znaleźć na stronach internetowych należących do tych podmiotów.

Ustawienia plików cookies

 

XI. Postanowienia końcowe

Zastrzegamy prawo dokonania zmian w Polityce Prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Aktualna wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 5 lipca 2022 r.