Niniejsza polityka prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”) określa zasady przetwarzania (w tym gromadzenia i wykorzystywania) danych osobowych przez GKR Legal (dalej: „my”, „nas”) wraz z informacjami dotyczącymi praw osób fizycznych. Dane osobowe przetwarzane są przez nas w celach i zakresach wskazanych w Polityce Prywatności lub w innym, uprzednio wskazanym celu – zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Ochrona danych osobowych to dla nas szczególnie istotna kwestia, przykładamy dużą wagę do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. W przypadku wątpliwości co do któregokolwiek z zagadnień, przedstawionych w Polityce Prywatności, prosimy o kontakt z naszym biurem, na adresy wskazane poniżej.

 

I. Definicje

Ilekroć w dalszej części Polityki Prywatności użyto poniższych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu:

 • Administrator / ADO–administratorem danych osobowych oraz Strony Internetowej jest spółka działająca pod firmą Gołębiowska Krawczyk Roszkowski i Partnerzy Kancelaria adwokacko-radcowska Sp. p. z siedzibą w Warszawie(ul. Mokotowska 57/lok. 9, 00-543 Warszawa), zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000639895; posiadająca NIP:5213749799 oraz REGON: 36552604400000; dane kontaktowe: tel. + 48 22 350 78 20, e-mailbiuro@gkrlegal.pl;
 • Kandydat – każda osoba uczestnicząca w procesie rekrutacyjnym, prowadzonym przez GKR Legal;
 • Klient – każda osoba, na rzecz której GKR Legal świadczy usługi prawne, na zasadach i w zakresie wynikającym z uzgodnionej między Stronami umowy;
 • Kontrahent / Przetwarzający – każda osoba współpracująca z GKR Legal, przetwarzająca dane osobowe w stosunku do których GKR Legal przysługuje status administratora, na zasadach i w zakresie wynikającym z uzgodnionej między Stronami umowy;
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • Strona Internetowa – domena internetowa: https://www.gkrlegal.pl/;
 • Użytkownik – każda osoba korzystająca ze Strony Internetowej i/lub kontaktująca się z Administratorem drogą telefoniczną, e-mailową lub pocztą tradycyjną;
 • Dane osobowe rozumiane są w znaczeniu nadanym przez art. 4 pkt 1 RODO, są to informacje o zidentyfikowanej (lub możliwej do zidentyfikowania) osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, to osoba którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio; w szczególności na podstawie imienia i nazwiska, numeru identyfikacyjnego (np. PESEL), danych o lokalizacji, identyfikatora internetowego; jednego lub kilku szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby.

 

II. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przez nas przetwarzane w celach i na podstawach wskazanych w Polityce Prywatności – w stosunku do:

 1. Użytkowników – w celu rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja. Dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. niezbędność przetwarzania wynika z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora);
 2. Klientów – w celu świadczenia obsługi prawnej, na zasadach i w zakresie zgodnym z indywidualnymi ustaleniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą);
 3. Kontrahentów – w celu realizacji łączącej Strony umowy (w tym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w rozumieniu art. 28 RODO), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. niezbędność przetwarzania wynika z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora);
 4. Kandydatów – w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, dane Kandydata przetwarzane są na postawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO w zw. z art. 221 Kodeksu pracy (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora w dziedzinie prawa pracy). W przypadku współpracy w oparciu o umowę cywilnoprawną, dane Kandydata przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (tj. dobrowolnie wyrażonej przez niego zgody);

oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych. Jeżeli przetwarzamy dane w innych celach niż wynikające z Polityki Prywatności, osoba, której dane dotyczą każdorazowo zostanie o tym poinformowana.

 

III. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Dane osobowe są przez nas przetwarzane w zakresie wskazanym w Polityce Prywatności – w stosunku do:

 1. Użytkowników – w zakresie: imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej;
 2. Klientów – w zakresie: wynikającym z indywidualnych uzgodnień, niezbędnym do świadczenia obsługi prawnej w konkretnym przypadku, dobrowolnie podanym przez Klienta. W ramach łączącej Strony umowy, GKR Legal może przetwarzać również dane wrażliwe (tj. szczególne kategorie danych, w rozumieniu art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a RODO);
 3. Kontrahentów – w zakresie: niezbędnym do realizacji łączącej Strony umowy, tj. imię i nazwisko, stanowisko służbowe, służbowy nr telefonu i adres e-mail, a także dane niezbędne do wystawienia faktury VAT;
 4. Kandydatów – w zakresie: w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, dane wskazane na gruncie art. 221 Kodeksu pracy (tj. imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia) oraz innych danych, dobrowolnie podanych przez Kandydata. W przypadku współpracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, w zakresie dobrowolnie wskazanym przez Kandydata. GKR Legal może przetwarzać również dane wrażliwe Kandydatów (bez względu na podstawę prawną zatrudnienia), np. wizerunek. Podanie tego typu danych zależy wyłącznie od woli Kandydata i nie ma wpływu na udział w procesie rekrutacji.

Jeżeli przetwarzamy dane w innych zakresach, niż wynikające z Polityki Prywatności, osoba, której dane dotyczą każdorazowo zostanie o tym poinformowana.

 

IV. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania; nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia zgody (o ile przetwarzanie odbywa się na jej podstawie) lub wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania:

 1. w przypadku Użytkowników – okres niezbędny do prowadzenia korespondencji między GKR Legal a Użytkownikiem, a także okres po zakończeniu korespondencji (nie dłużej, niż rok kalendarzowy);
 2. w przypadku Klientów i Kontrahentów – okres przetwarzania danych jest uzależniony od rodzaju świadczonej usługi oraz celu przetwarzania;
 3. w przypadku Kandydatów – okres przetwarzania zależy od udzielonej przez Kandydata zgody. W przypadku zgody na przetwarzanie danych niezbędnych do przeprowadzenia wskazanego procesu rekrutacji – do czasu zakończenia tego procesu; w przypadku zgody na przetwarzanie danych również na potrzeby przyszłych rekrutacji – przechowujemy dane Kandydatów także po zakończeniu konkretnego procesu rekrutacji (nie dłużej, niż przez jeden rok).

 

V. Odbiorcy danych

W procesie realizacji celu przetwarzania, dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami powyższych danych mogą być podmioty przetwarzające, dokonujące czynności przetwarzania w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą

Ograniczamy zbieranie i wykorzystywanie danych do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia usług na pożądanym poziomie. Stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające poszanowanie prywatności i ochronę danych, które przetwarzamy.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

 1. żądać od nas informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych, tj. żądać potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane. Jeżeli tak, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do tych danych, ich kopii oraz do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących osobie prawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą oraz o profilowaniu i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji (tzw. prawo dostępu, art. 15 RODO);
 2. sprostować swoje dane osobowe. Jeżeli dana osoba uzyska informację o tym, że jej dane przetwarzane przez GKR Legal są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, ma prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia (tzw. prawo do sprostowania, art. 16 RODO);
 3. żądać usunięcia swoich danych osobowych; niemniej, jeśli dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych, żądanie usunięcia odniesie taki sam skutek jak cofnięcie zgody (tzw. prawo do zapomnienia, art. 17 RODO);
 4. żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (tzw. prawo do ograniczenia przetwarzania, art. 18 RODO), tj. żądać zaprzestania ich przetwarzania (za wyjątkiem ich przechowywania), w sytuacjach, gdy:
  1. kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres, w którym będziemy weryfikować ich prawidłowość;
  2. kwestionuje zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych;
  3. nie potrzebujemy już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu podjęcia przez nas decyzji, co do zasadności sprzeciwu;
 1. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach GKR Legal;
 2. przenieść swoje dane osobowe, tj. otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane, które nam dostarczyła (jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) lub zażądać przesłania tych danych innemu, wskazanemu przez nią administratorowi (tzw. data portability, art. 20 RODO).

 

Aby skorzystać z ww. praw osoba, której dane dotyczą, powinna wysłać do nas e-mail biuro@gkrlegal.pl. W wiadomości należy wskazać: 1/ z którego prawa osoba chce skorzystać, 2/ w jakim zakresie oraz 3/ w jaki sposób. Prosimy o podanie swoich danych kontaktowych, które umożliwią szybkie nawiązanie kontaktu na etapie realizacji prawa osoby występującej z wnioskiem – w szczególności, gdy zajdzie potrzeba upewnienia się co do tożsamości wnioskodawcy lub upewnienia się, z którego prawa /i w jakim zakresie dana osoba chce skorzystać (kontakt telefoniczny jest preferowany, chociaż nieobowiązkowy).

 

VII. Możliwość wycofania zgody

 W przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

VIII. Przetwarzanie danych poza terytorium UE

Oświadczamy, że nie będziemy przekazywać powierzonych danych osobowych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba że z wyprzedzeniem uzyskamy na to pisemną zgodę osoby, której dane dotyczą. Jednocześnie zapewniamy, że w takiej sytuacji dopełnimy wszystkich obowiązków wynikających z RODO w zakresie transferu danych osobowych do państw trzecich. 

 

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Każda osoba, której dane przetwarzamy, ma prawo wnieść przeciwko GKR Legal skargę do organu nadzorczego; w szczególności jeśli uważa, iż przetwarzanie przez nas jej danych nastąpiło z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Funkcję organu nadzorczego pełni w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (tel. 22 531 03 00, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl, elektroniczna skrzynka podawcza dostępna na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt).

 

X. Strona Internetowa

Opisane poniżej kwestie dotyczą danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej, tj.: polityki plików cookies.

 

Polityka plików cookies 

W celu poprawy funkcjonalności Strony Internetowej, a co za tym idzie: świadczenia usług na możliwie najwyższym poziomie, GKR Legal może wykorzystywać pliki cookies. Pliki cookies to pliki zapisywane na urządzeniu (komputer, smartfon, tablet), na którym zainstalowana jest przeglądarka internetowa, za pomocą której Użytkownik przegląda strony internetowe.

Oświadczamy, że wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 • cookies niezbędne dla poprawnego działania witryny. Niektóre pliki cookies są niezbędne do tego, by zapewnić Użytkownikowi możliwość pełnego wykorzystania witryny oraz oferowanych w niej funkcji;
 • cookies weryfikujące odwiedziny. Mowa tu o plikach cookies które zapamiętują wizyty Użytkownika na Stronie Internetowej, podstronach oraz linki, w które Użytkownik kliknął. Umożliwiają one personalizowanie określonych treści i dostosowywanie ich do indywidualnych preferencji Użytkowników.

 

Pliki cookies, z których korzystamy, nie przechowują żadnych danych osobowych Użytkownika.

Informacje przez nas zebrane nie będą udostępniane podmiotom lub osobom innym niż upoważnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz upoważnionych do administrowania Stroną Internetową.

W każdym wypadku Użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów zalecamy skorzystanie z pliku pomocy przeglądarki lub kontakt z producentem przeglądarki.

Na urządzeniu Użytkownika mogą być również zapisywane pliki cookies pochodzące z witryn internetowych podmiotów trzecich, w szczególności: Linkedin, Google, Twitter. Informacje na temat plików cookies pochodzących z tych witryn można znaleźć na stronach internetowych należących do tych podmiotów.

Ustawienia plików cookies

 

Profilowanie 

GKR Legalnie podejmuje decyzji wobec osób, których dane dotyczą, w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie.

 

XI. Postanowienia końcowe

Zastrzegamy prawo dokonania zmian w Polityce Prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych. O wszelkich zmianach dotyczących celu, zakresu czy zasad przetwarzania danych osobowych przez GKR Legal, osoby, których te dane dotyczą, zostaną poinformowane w sposób widoczny i zrozumiały.