Prawnicy kancelarii posiadają kilkunastoletnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Przygotowujemy opinie prawne dotyczące aspektów pracowniczej własności intelektualnej, jak również umowy o zakazie konkurencji. Zespół GKR Legal udzielając wsparcia prawnego Klientom dąży do ograniczenia ryzyk związanych ze stosowaniem prawa pracy. Wspieramy naszych Klientów w prowadzeniu komunikacji, negocjacji i konsultacji ze związkami zawodowymi.

BIEŻĄCA OBSŁUGA PRAWNA

 • Dla naszych Klientów sporządzamy m.in.:
  • regulaminy pracy,
  • regulaminy wynagradzania,
  • regulaminy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 • Wspieramy w opracowaniu dokumentacji, m.in.:
  • umów o pracę,
  • kontraktów menadżerskich,
  • umów o zachowaniu poufności,
  • umów o zakazie konkurencji.
 • Opiniujemy i przygotowujemy dokumentację związaną z rozwiązywaniem umów o pracę.
 • Doradzamy naszym Klientom w kwestiach związanych z prawami własności intelektualnej do utworów wytworzonych przez pracowników.
 • Udzielamy porad prawnych dotyczących delegowania pracowników.
 • Prowadzimy szkolenia z zakresu stosowania prawa pracy w praktyce.

ZWIĄZKI ZAWODOWE

 • Wspieramy naszych Klientów w prowadzeniu rozmów, konsultacji ze związkami zawodowymi.
 • Przygotowujemy konieczną dokumentację, m.in. porozumienia zbiorowe oraz dokumentację w indywidualnych sprawach wymagających konsultacji ze związkiem zawodowym.
 • Uczestniczymy w prowadzeniu ze związkami rozmów dotyczących wydatkowania środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 • Posiadamy doświadczenie w tworzeniu relacji pracodawców ze związkami zawodowymi w branży transportowej, w zakładach produkcyjnych, w spółkach z branży spożywczej.

REPREZENTACJA PRZED SĄDEM

 • W imieniu naszych Klientów występujemy w sporach sądowych dotyczących najczęściej:
  • roszczeń o przywrócenie do pracy i odszkodowanie,
  • odwołań od wypowiedzenia od umów,
  • roszczeń o wypłatę wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,
  • roszczeń z umów o zakazie konkurencji.
 • Mamy doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych dotyczących dyskryminacji i mobbingu.